ครูฝึกของเรา

ครูฝึกของเรา

0XZGM0.jpg

นิพนธ์  หม่องคำหมื่น

ครูฝึกสอนโดรน

I2A18U.jpg

จักษุชน  เชี่ยวนาวิน

ครูฝึกสอนโดรน

QIU4IH.jpg

สมชาย  ไชยลา

ครูฝึกสอนโดรน

87CELQ.jpg

ศุภกิตต์  ฉ่ำเมืองปัก

ครูฝึกสอนโดรน

84RL3N.jpg

ภาณุมาศ  แสงสัตย์

ครูฝึกสอนโดรน

ZVZEK.jpg

ไพโรจน์ พัฒนไพบูลย์สิน

ครูฝึกสอนโดรน

NUFYC3.jpg

พิสิฐ พันอ่อน

ครูฝึกสอนโดรน

GI0NJ.jpg

ปสุต ใจซื่อกุล

ครูฝึกสอนโดรน

QZLWAF.jpg

ปกรณ์ ไชยทะเศรษฐ  ไชยทะเศรษฐ

ครูฝึกสอนโดรน

H28VTL.jpg

นัฐพงษ์ รูปสอาด

ครูฝึกสอนโดรน

U0UTLL.jpg

ชัยประยุทธิ์ วิเศรษฐ

-

Z0JQ7Y.jpg

ไพโรจน์ พัฒนไพบูลย์สิน

YRW630.jpg

สมชาย ไชยลา

42BAMT.jpg

อธิกพล วารีจันทร์

Z9G2CM.jpg

ปิยะนุช เอี่ยมสอาด

ICA6Q9.jpg

กิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา