สช. MOU ร่วม 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ Online

V19F3.jpg

รายละเอียด / ข่าวสาร

      บริษัท ไอดีไดรฟ์ (ไอดีเคลฟเวอร์) ได้เป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรทั้ง 15 องค์กร จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ หรือ MOU ได้แก่

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด (ไอดีเคลฟเวอร์) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

(มหาชน) ICDL Thailand บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

      บริษัท ไอดีไดรฟ์ (ไอดีเคลฟเวอร์) โดย สุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

(MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์  โดยมีดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.)

     ดร.อรรถพล กล่าวว่าการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนรวมถึงการศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา อีกทั้งห่วงใยในสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ (Online Learning) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รมว.ศธ. จึงได้จัดทำ แพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อการเรียนรู้ขึ้น โดยมี คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทได้นำระบบบริการจัดการการเรียนและการสื่อสารภายในโรงเรียน หรือ School Communication (SCOM) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Online สช. ขึ้น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ Online สช. เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ปรับจากวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอนผ่านเครือข่าย Internet  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับผู้สอน และผู้เรียน

โพสเมื่อ 4 มิ.ย. 2563, 15:07 น.

ไปยังหน้าข่าวทั้งหมด


โควิด-19,covid-19,การสื่อสารภายในโรงเรียน,SCOM,เรียนออนไลน์,ออนไลน์,Online,Online Learning,MOU 15 พันธมิตร